top of page
Search

REDNA LETNA SKUPŠČINA


Skladno z 28. členom Statuta Nogometnega kluba TABOR Sežana, št. P/12-19, z dne 25. 3.

2019,


s k l i c u j e m

REDNO LETNO SKUPŠČINO

NOGOMETNEGA KLUBA TABOR SEŽANA


ki bo v sredo, 26. 4. 2023 od 18. ure dalje

v sejni sobi Zavoda ŠTIP, Kosovelova 1c, 6210 Sežana.


Za Redno letno skupščino (v nadaljevanju skupščino) predlagam naslednji


D N E V N I R E D:


I. Slovesni del skupščine:

1. otvoritev zasedanja skupščine ter pozdrav predsednika kluba

2. pozdravni nagovori gostov

II. Delovni del skupščine:

3. Potrditev dnevnega reda

4. Izvolitev organov skupščine (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija,

zapisnikar in overitelja zapisnika)

5. Poročilo verifikacijske komisije

6. Poročila, zaključni račun in njihov sprejem:

a. poročilo o delu kluba za leto 2022,

b. poročilo NO kluba za leto 2022,

c. zaključni račun NK TABOR Sežana za leto 2022 ter

d. obravnava in sprejem poročil

7. Obravnava in sprejem Programa dela kluba in FN kluba za leto 2023 in 2024

8. Vprašanja, pobude in predlogi

9. Zaključek skupščine


Na sejo so poleg članov kluba vabljeni še člani UO, predsednik in člani NO, zaslužni člani

kluba in gostje.


Gradivo in dokumentacija za skupščino je na vpogled v prostorih kluba.


Lepo pozdravljeni!


Davor ŠKERJANC

predsednik

Comments


bottom of page